ANBI

 

ANBI-STATUS STICHTING

De Stichting Doetinchemse Molens staat bij de Belastingdienst als ANBI-instelling geregistreerd onder nummer 8166.69.041.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van onze stichting luiden als volgt:
De Stichting Doetinchemse Molens heeft zich ten doel gesteld:
a. Het beheer, het onderhoud en de exploitatie van de aan de gemeente Doetinchem in eigendom toebehorende molens te Doetinchem op zich te nemen;
b. De molens uitwendig hun oorspronkelijk karakter te laten behouden en inwendig dit karakter zoveel als mogelijk is in verband met de exploitatie te bevorderen;
c. Het bevorderen van de belangstelling voor
molens in het algemeen en van die voor de molens te Doetinchem in het bijzonder.
Het bestuur van de stichting tracht deze doelstellingen te bereiken door:
a. De molens van de gemeente in bruikleen te nemen;
b. De molens in een goede staat van onderhoud te laten verkeren;
c. De molens door vakbekwame molenaars te laten draaien en malen;
d. De molens voor bezichtiging open te stellen;
e. De molenaars tekst en uitleg te laten geven over de molens;
f. Het door de molens gemalen meel aan belangstellenden te verkopen;
g. Deze inkomsten te gebruiken voor het onderhoud van de molens, alsook de donaties van de ‘Vrienden van de Doetinchemse Molens’.

De stichting kent geen beloningsbeleid voor de medewerkers binnen de stichting. Alle activiteiten geschieden op basis van vrijwilligheid, zonder dat daar been recht op financiele vergoeding tegenover staat.

Voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten wordt verwezen naar onderstaande link
‘Jaarverslag Stichting 2017’.