DE MOLENS VAN DOETINCHEM

Iemand die vóór de zestiger jaren naar het silhouet van Doetinchem keek ontwaarde op een stuk van de oude stadswal, een z.g. doofpot, het treurig overblijfsel van wat eens een molen was. Hij was nog voorzien van een goed dak, de ramen waren nog heel en de ruitjes voor het merendeel nog niet ingegooid. De romp was dus vrij goed geconserveerd, át geen brood’en stond nog niet in de weg. Niemand bekommerde er zich dan ook om, duiven en mussen uitgezonderd.

Zoals zoveel gemeenten groeide ook Doetinchem uit zijn voegen en moest er ruimte gemaakt worden om het snel groeiende verkeer te kunnen verwerken. De molenromp stond hierbij in de weg en moest dus maar gesloopt worden. Gelukkig waren er een aantal mensen die zich het lot van de ruïne aantrokken. Er werd een stichting in het leven geroepen, de ‘Stichting Walmolen Doetinchem’ en het gevecht om het behoud begon. De strijd heeft succes opgeleverd en de Stichting heeft het genoegen mogen smaken de restauratie tot stand te kunnen brengen. Weliswaar is er een stuk van de stadswal geslecht maar de Walmolen, zoals op de baard te lezen staat, draait sinds 1965 weer in volle glorie.

Omdat er binnen de gemeente Doetinchem nog twee vervallen molens waren, ging de Stichting Walmolen Doetinchem zich ook daar mee bezig houden. De naam van de stichting werd daartoe gewijzigd in ‘Stichting Doetinchemse Molens’.

De eerste molen stond in het buurtschap Dichteren, een vervallen stenen grondzeiler. ’t Was een ietwat wanstaltig geheel met een te grote kap en voor het oog te grote remkleppen. Ook deze molen, de Aurora, is gerestaureerd en draait er mooier dan ooit weer lustig op los.

De tweede molen was de Benninkmolen, die eerder de Velsmolen werd genoemd. Hij staat langs de weg naar Varsseveld, in de buurtschap Yzevoorde. Lange tijd stond hij daar met gekortwiekte, afgesneden roeden en een lage, vervallen stelling. Hij heeft lange tijd dienst gedaan als oefenobject van de brandweer en is daar natuurlijk niet beter van geworden. De restauratie daarvan was vrij kostbaar en is een succes geworden.

De Stichting Doetinchemse Molens voert het beheer over Walmolen, Aurora en Benninkmolen die alle eigendom zijn van de gemeente Doetinchem. De samenwerking tussen de gemeente en de stichting voldoet zeer goed. De molens worden door een aantal gediplomeerde- en leerlingmolenaars draaiende gehouden.

 

 

HET DOEL VAN DE STICHTING

 

In de statuten van de Stichting Doetinchemse Molens staat in artikel 2 als doelstelling opgenomen:

‘De stichting heeft ten doel:

a.   het beheer, het onderhoud en de exploitatie van de aan de gemeente Doetinchem in eigendom toebehorende molens te Doetinchem – hierna te nomen : “de molens”- op zich te nemen;

b.   de molens uitwendig hun oorspronkelijk karakter te laten behouden en inwendig dit karakter, zoveel als mogelijk is in verband met de exploitatie, te bevorderen;

c.   het bevorderen van de belangstelling voor molens in het algemeen en van die voor de molens te Doetinchem in het bijzonder;

en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.’